Học Kinh Thánh

Bài nghe

Bài 79: Mười Điều Răn (Phần 16) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền Tảng

Bài 228: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 70) - Galati 5:22-26

Bài 122: Chúa Giê-xu Chuẩn Bị Bữa Ăn Lễ Vượt Qua - Phúc Âm Mác 14:12-16

Bài 78: Mười Điều Răn (Phần 15) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền Tảng

Bài 227: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 69) - Galati 5:22-26

Bài 121: Kẻ Phản Chúa - Phúc Âm Mác 14:10-11

Bài 78-33: Mười Điều Răn (Phần 14) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền Tảng

Bài 226: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 68) - Galati 5:22-26

Bài 120: Mari Xức Dầu Cho Chúa (Phần 2) - Phúc Âm Mác 14:3-9

Bài 78-32: Mười Điều Răn (Phần 13) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền Tảng