Học Kinh Thánh - Tân Tín Hữu

Bài nghe Xem tất cả →

#82: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 7: Cứu Chúa Ngôi Hai (Phần 1)

#81: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 6: Đức Chúa Cha Tôn Kính (Phần 2)

#80: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 5: Đức Chúa Cha Tôn Kính (Phần 1)

#79: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 4: Ba Ngôi Hằng Hữu (Phần 2)

#78: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 3: Ba Ngôi Hằng Hữu (Phần 1)

#77: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 2: Ba Ngôi Vinh Hiển (Phần 2)

#76: Ba Ngôi Thiên Chúa – Bài 1: Ba Ngôi Vinh Hiển (Phần 1)

#75: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 15: Thoát Khỏi Sự Thịnh Nộ Cùa Đức Chúa Trời

#74: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 14: Nhà Của Đa-vít

#73: Chương Trình Cứu Chuộc – Bài 13: Phục Hồi Giao Ước