Lời Hằng Sống

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 071: Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương (Phần 1) - Nêhêmi 13:1-31

Bài 070: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 4) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 069: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 3) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 068: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 2) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 067: Cung Hiến Cho Chúa (Phần 1) - Nêhêmi 11:1-3 & 12:27-47

Bài 066: Thay Đổi Thực Tế (Phần 13) - Nêhêmi 10:1-39

Bài 065: Thay Đổi Thực Tế (Phần 12) - Nêhêmi 10:1-39

Bài 064: Thay Đổi Thực Tế (Phần 11) - Nêhêmi 10:1-39

Bài 063: Thay Đổi Thực Tế (Phần 10) - Nêhêmi 10:1-39

Bài 062: Thay Đổi Thực Tế (Phần 9) - Nêhêmi 10:1-39