Lời Hằng Sống

Bài nghe

Bài 023: Đối Diện Với Chống Đối (Phần 3) - Nêhêmi 4:1-23

Bài 022: Đối Diện Với Chống Đối (Phần 2) - Nêhêmi 4:1-23

Bài 021: Đối Diện Với Chống Đối (Phần 1) - Nêhêmi 4:1-23

Bài 020: Chi Tiết Làm Việc Chúa (Phần 4) - Nêhêmi 3:1-31

Bài 019: Chi Tiết Làm Việc Chúa (Phần 3) - Nêhêmi 3:1-31

Bài 018: Chi Tiết Làm Việc Chúa (Phần 2) - Nêhêmi 3:1-31

Bài 017: Chi Tiết Làm Việc Chúa (Phần 1) - Nêhêmi 3:1-31

Bài 016: Việc Làm Yên Lặng (Phần 8) - Nêhêmi 2:1-20

Bài 015: Việc Làm Yên Lặng (Phần 7) - Nêhêmi 2:1-20

Bài 014: Việc Làm Yên Lặng (Phần 6) - Nêhêmi 2:1-20