Học Kinh Thánh

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 78-07: Chuẩn Bị Người Phục Vụ (Phần 3) - Sách Xuất Ai-cập 2:23 - 3:10 - Chúa Kêu Gọi (Phần 2)

Bài 197: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 39) - Galati 5:22-26

Bài 91: Chúa Vào Thành Giêrusalem (Phần 1) - Phúc Âm Mác 11:1-10

Bài 78-06: Chuẩn Bị Người Phục Vụ (Phần 3) - Sách Xuất Ai-cập 2:23 - 3:10 - Chúa Kêu Gọi (Phần 1)

Bài 196: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 38) - Galati 5:22-26

Bài 90: Người Mù Ở Thành Giêricô - Phúc Âm Mác 10:46-52

Bài 78-05: Chuẩn Bị Người Phục Vụ (Phần 2) - Sách Xuất Ai-cập 2:11-22 - Chúa Có Hạ Ngươi Xuống

Bài 195: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 37) - Galati 5:22-26

Bài 89: Phục Vụ Trong Tinh Thần Tôi Tớ - Phúc Âm Mác 10:41-45

Bài 78-04: Chuẩn Bị Người Phục Vụ (Phần 1) - Sách Xuất Ai-cập 2:1-11 - Ơn Cứu Sống