Học Kinh Thánh

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 131: Chúa Giê-xu Trước Thầy Cả Thượng Phẩm - Phúc Âm Mác 14:57-65

Bài 80: Mười Điều Răn (Phần 17) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17

Bài 236: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 78) - Galati 5:22-26

Bài 130: Chúa Giê-xu Trước Tòa Công Luận - Phúc Âm Mác 14:53-56

Bài 80: Mười Điều Răn (Phần 17) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17

Bài 235: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 77) - Galati 5:22-26

Bài 129: Chúa Giê-xu Bị Bắt - Phúc Âm Mác 14:47-53

Bài 80: Mười Điều Răn (Phần 17) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17

Bài 234: Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh (Phần 76) - Galati 5:22-26

Bài 128: Cái Hôn Phản Bội - Phúc Âm Mác 14:43-46