Học Kinh Thánh

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 036: Lấy Nhân Từ Đối Đãi Với Người Vô Ơn và Kẻ Ác - Phúc Âm Luca 6:27-35

Bài 80: Mười Điều Răn (Phần 17) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17

Bài 285: Nguyên Tắc Gieo và Gặt (Phần 9) - Galati 6:6-10

Bài 035: Niềm Vui Của Môn Đồ Thật - Phúc Âm Luca 6:17-26

Bài 79: Mười Điều Răn (Phần 16) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17

Bài 285: Nguyên Tắc Gieo và Gặt (Phần 8) - Galati 6:6-10

Bài 034: Mười Hai Sứ Đồ Được Chọn - Phúc Âm Luca 6:12-16

Bài 78: Mười Điều Răn (Phần 15) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17

Bài 284: Nguyên Tắc Gieo và Gặt (Phần 7) - Galati 6:6-10

Bài 033: Điều Nên Làm Trong Ngày Sa-bát - Phúc Âm Luca 6:6-11