Học Kinh Thánh

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 53: Đấng Hay Chăm Sóc - Mác 6:30-34

Bài 77: Mười Điều Răn - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền Tảng (Phần 14)

Bài 158: Đời Sống Thuộc Về Xác Thịt (Phần 49) - Galati 5:19-21

Bài 52: Bản Chất Của Tội Lỗi - Mác 6:14-29

Bài 76: Mười Điều Răn - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền Tảng (Phần 13)

Bài 157: Đời Sống Thuộc Về Xác Thịt (Phần 48) - Galati 5:19-21

Bài 51: Quyền Lực Của Tội Lỗi - Mác 6:17-29

Bài 75: Mười Điều Răn - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền Tảng (Phần 12)

Bài 156: Đời Sống Thuộc Về Xác Thịt (Phần 47) - Galati 5:19-21

Bài 50: Một Lương Tâm Đã Chết - Mác 6:14-20