Ca Khúc Tâm Linh

Bài nghe Xem tất cả →

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về - Như Cánh Chim Bay - Chúa Quá Yêu Tôi

Thập Tự Xưa - Bây Giờ Tôi Tin - Lại Bên Cha

Tình Yêu Nhiệm Mầu - Tình Yêu Tuyệt Vời - Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi

Hoàng Hôn Bên Kia Đồi - Khi Bên Giê-xu - Chúa Biết Rõ

Phút Suy Tư - Khi Tôi Quì Nơi Chân Chúa - Tôi Ngước Mắt Lên Triền Núi

Chúa Là Tất Cả - Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay - Hãy Tìm Về - Khi Giê-xu Qua - Người Chăn Hiền Lành

Quê Hương Vinh Hiển - Gặp Gỡ Chúa - Đấng Nắm Giữ Tương Lai - Như Cánh Chim Bay Lên

Bên Giòng Sông - Tôi Không Thể Biết - Con Đường Chúa Vẫn Đi

Giê-xu - Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh - Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai