Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 060: Tín Nhân Trần Tục (Phần 2) - 1 Côrinhtô 3:1-9

Bài 059: Tín Nhân Trần Tục - 1 Côrinhtô 2:14-16

Bài 058: Đức Thánh Linh Ngự Trị Trong Chúng Ta - 1 Côrinhtô 2:10-16

Bài 057: Tin Lành Trong Quyền Năng Thánh Linh (Phần 2) - 1 Côrinhtô 2:1-16

Bài 056: Tin Lành Trong Quyền Năng Thánh Linh (Phần 1) - 1 Côrinhtô 2:1-16

Bài 055: Thập Tự Giá, Biểu Tượng Của Tin Lành - 1 Côrinhtô 1:12-31

Bài 054: Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời - 1 Côrinhtô 1:18-31

Bài 053: Bất Hòa Và Chia Rẽ Trong Hội Thánh (Phần 2) - 1 Côrinhtô 1:9-17

Bài 052: Bất Hòa Và Chia Rẽ Trong Hội Thánh (Phần 1) - 1 Côrinhtô 1:9-17

Bài 051: Những Đặc Quyền Của Cơ Đốc Nhân (Phần 2) - 1 Côrinhtô 1:1-9