Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 103: Ân Tứ Gây Dựng Hội Thánh (Phần 2) - 1 Côrinhtô 14:1-12

Bài 102: Ân Tứ Gây Dựng Hội Thánh (Phần 1) - 1 Côrinhtô 14:1-12

Bài 101: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 12) - 1 Côrinhtô 13

Bài 100: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 11) - 1 Côrinhtô 13

Bài 099: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 10) - 1 Côrinhtô 13

Bài 098: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 9) - 1 Côrinhtô 13

Bài 097: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 8) - 1 Côrinhtô 13

Bài 096: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 7) - 1 Côrinhtô 13

Bài 095: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 6) - 1 Côrinhtô 13

Bài 094: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 5) - 1 Côrinhtô 13