Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe Xem tất cả →

Bài 094: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 5) - 1 Côrinhtô 13

Bài 093: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 4) - 1 Côrinhtô 13

Bài 092: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 3) - 1 Côrinhtô 13

Bài 091: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 2) - 1 Côrinhtô 13

Bài 090: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 1) - 1 Côrinhtô 13

Bài 089: Ý Nghĩa Đích Thật Của Tình Thương (Phần 3) - 1 Côrinhtô 13

Bài 088: Ý Nghĩa Đích Thật Của Tình Thương (Phần 2) - 1 Côrinhtô 13

Bài 087: Ý Nghĩa Đích Thật Của Tình Thương - 1 Côrinhtô 13

Bài 086: Hội Thánh Vận Hành - 1 Côrinhtô 12:18-31

Bài 085: Ảnh Hưởng Của Tôi Trong Hội Thánh - 1 Côrinhtô 12:20-31