Thờ Phượng Giảng Luận

Bài nghe

Bài 098: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 9) - 1 Côrinhtô 13

Bài 097: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 8) - 1 Côrinhtô 13

Bài 096: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 7) - 1 Côrinhtô 13

Bài 095: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 6) - 1 Côrinhtô 13

Bài 094: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 5) - 1 Côrinhtô 13

Bài 093: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 4) - 1 Côrinhtô 13

Bài 092: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 3) - 1 Côrinhtô 13

Bài 091: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 2) - 1 Côrinhtô 13

Bài 090: Những Phẩm Tính Của Tình Thương (Phần 1) - 1 Côrinhtô 13

Bài 089: Ý Nghĩa Đích Thật Của Tình Thương (Phần 3) - 1 Côrinhtô 13