Bài 78-26: Mười Điều Răn (Phần 7) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền TảngBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình