Lịch đọc Kinh Thánh - Tháng 8


Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư
Ngày 1
 • 2 Sử Ký 30:1-31:21
 • Rô-ma 15:1-22
 • Thi Thiên 25:1-15
 • Châm Ngôn 20:13-15
Ngày 2
 • 2 Sử Ký 32:1-33:13
 • Rô-ma 15:23-16:9
 • Thi Thiên 25:16-22
 • Châm Ngôn 20:16-18
Ngày 3
 • 2 Sử Ký 33:14-34:33
 • Rô-ma 16:10-27
 • Thi Thiên 26:1-12
 • Châm Ngôn 20:19
Ngày 4
 • 2 Sử Ký 35:1-36:23
 • 1 Cô-rinh-tô 1:1-17
 • Thi Thiên 27:1-6
 • Châm Ngôn 20:20-21
Ngày 5
 • E-xơ-ra 1:1-2:70
 • 1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
 • Thi Thiên 27:7-14
 • Châm Ngôn 20:22-23
Ngày 6
 • E-xơ-ra 3:1-4:23
 • 1 Cô-rinh-tô 2:6-3:4
 • Thi Thiên 28:1-9
 • Châm Ngôn 20:24-25
Ngày 7
 • E-xơ-ra 4:24-6:22
 • 1 Cô-rinh-tô 3:5-23
 • Thi Thiên 29:1-11
 • Châm Ngôn 20:26-27
Ngày 8
 • E-xơ-ra 7:1-8:20
 • 1 Cô-rinh-tô 4:1-21
 • Thi Thiên 30:1-12
 • Châm Ngôn 20:28-30
Ngày 9
 • E-xơ-ra 8:21-9:15
 • 1 Cô-rinh-tô 5:1-13
 • Thi Thiên 31:1-8
 • Châm Ngôn 21:1-2
Ngày 10
 • E-xơ-ra 10:1-44
 • 1 Cô-rinh-tô 6:1-20
 • Thi Thiên 31:9-18
 • Châm Ngôn 21:3
Ngày 11
 • Nê-hê-mi 1:1-3:14
 • 1 Cô-rinh-tô 7:1-24
 • Thi Thiên 31:19-24
 • Châm Ngôn 21:4
Ngày 12
 • Nê-hê-mi 3:15-5:13
 • 1 Cô-rinh-tô 7:25-40
 • Thi Thiên 32:1-11
 • Châm Ngôn 21:5-7
Ngày 13
 • Nê-hê-mi 5:14-7:73a
 • 1 Cô-rinh-tô 8:1-13
 • Thi Thiên 33:1-11
 • Châm Ngôn 21:8-10
Ngày 14
 • Nê-hê-mi 7:73-9:21
 • 1 Cô-rinh-tô 9:1-18
 • Thi Thiên 33:12-22
 • Châm Ngôn 21:11-12
Ngày 15
 • Nê-hê-mi 9:22-10:39
 • 1 Cô-rinh-tô 9:19-10:13
 • Thi Thiên 34:1-10
 • Châm Ngôn 21:13
Ngày 16
 • Nê-hê-mi 11:1-12:26
 • 1 Cô-rinh-tô 10:14-33
 • Thi Thiên 34:11-22
 • Châm Ngôn 21:14-16
Ngày 17
 • Nê-hê-mi 12:27-13:31
 • 1 Cô-rinh-tô 11:1-16
 • Thi Thiên 35:1-16
 • Châm Ngôn 21:17-18
Ngày 18
 • Ê-xơ-tê 1:1-3:15
 • 1 Cô-rinh-tô 11:17-34
 • Thi Thiên 35:17-28
 • Châm Ngôn 21:19-20
Ngày 19
 • Ê-xơ-tê 4:1-7:10
 • 1 Cô-rinh-tô 12:1-26
 • Thi Thiên 36:1-12
 • Châm Ngôn 21:21-22
Ngày 20
 • Ê-xơ-tê 8:1-10:3
 • 1 Cô-rinh-tô 12:27-13:13
 • Thi Thiên 37:1-11
 • Châm Ngôn 21:23-24
Ngày 21
 • Gióp 1:1-3:26
 • 1 Cô-rinh-tô 14:1-17
 • Thi Thiên 37:12-29
 • Châm Ngôn 21:25-26
Ngày 22
 • Gióp 4:1-7:21
 • 1 Cô-rinh-tô 14:18-40
 • Thi Thiên 37:30-40
 • Châm Ngôn 21:27
Ngày 23
 • Gióp 8:1-11:20
 • 1 Cô-rinh-tô 15:1-28
 • Thi Thiên 38:1-22
 • Châm Ngôn 21:28-29
Ngày 24
 • Gióp 12:1-15:35
 • 1 Cô-rinh-tô 15:29-58
 • Thi Thiên 39:1-13
 • Châm Ngôn 21:30-31
Ngày 25
 • Gióp 16:1-19:29
 • 1 Cô-rinh-tô 16:1-24
 • Thi Thiên 40:1-10
 • Châm Ngôn 22:1
Ngày 26
 • Gióp 20:1-22:30
 • 2 Cô-rinh-tô 1:1-11
 • Thi Thiên 40:11-17
 • Châm Ngôn 22:2-4
Ngày 27
 • Gióp 23:1-27:23
 • 2 Cô-rinh-tô 1:12-2:11
 • Thi Thiên 41:1-13
 • Châm Ngôn 22:5-6
Ngày 28
 • Gióp 28:1-30:31
 • 2 Cô-rinh-tô 2:12-17
 • Thi Thiên 42:1-11
 • Châm Ngôn 22:7
Ngày 29
 • Gióp 31:1-33:33
 • 2 Cô-rinh-tô 3:1-18
 • Thi Thiên 43:1-5
 • Châm Ngôn 22:8-9
Ngày 30
 • Gióp 34:1-36:33
 • 2 Cô-rinh-tô 4:1-12
 • Thi Thiên 44:1-8
 • Châm Ngôn 22:10-12
Ngày 31
 • Gióp 37:1-39:30
 • 2 Cô-rinh-tô 4:13-5:10
 • Thi Thiên 44:9-26
 • Châm Ngôn 22:13