Bài 78-27: Mười Điều Răn (Phần 8) - Sách Xuất Ai-cập 20:1-17 - Nền TảngBài cùng chương trình

Loại bài mới nhất cùng chương trình